Ελληνικά   |   Αγγλικά

ΌΛΟΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

στο Volunteer4greece
CITIZENS IN ACTION
"Στόχοι της Οργάνωσης είναι: - Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του πολίτη. - Η ενίσχυση και προώθηση της ενεργής συμμετοχής. - Η απελευθέρωση της δημιουργικής έκφρασης. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής: - Να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την ιδέα του ενεργού πολίτη στους νέους, μέσα από νέες μορφές κοινωνικής δέσμευσης και συμμετοχής, για μια δημοκρατική, αλληλέγγυα και ανοικτή κοινωνία. - Να ενθαρρύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, ιδεών και διεθνών ανταλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. - Να συμβάλουν στην κοινότητα και την τοπική ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής των τοπικών και ξένων εθελοντών σε προγράμματα προς όφελος όλων, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές. - Να συμβάλλουν στην προώθηση της συμμετοχής των νέων για την υπεράσπιση και τον καθορισμό της ποιότητας ζωής τους, με στόχο την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος."
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ